Jak długo pracodawca powinien przechowywać zwolnienia lekarskie?

Zgodnie ze stanowiskiem ZUS, mając na względzie cele emerytalno – rentowe, zwolnienia lekarskie powinny być przechowywane 10 lub 50 lat, tak jak dokumentacja płacowa pracownika. Z kolei MRPIPS twierdzi, że taki obowiązek nie istnieje. Stanowisko [...]

Zmiany w Kodeksie pracy

Od 7 września 2019 roku weszły w życie ważne zmiany w Kodeksie pracy, tzw. nowelizacja prezydencka. Nowe przepisy mają na celu ułatwienie pracownikom realizacji ich uprawnień. Zmiany pojawiły się w zakresie m.in. mobbingu, dyskryminacji, świadectw [...]

Zajęcie komornicze w aktach osobowych

Od początku 2019 roku wprowadzone zostały zmiany w zakresie przechowywania akt osobowych pracowników. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 roku dotyczącego dokumentacji pracowniczej, akta osobowe powinny składać się [...]

Przechowywanie PIT-2 w aktach w opinii MRPiPS

Jak wynika ze stanowiska Resortu Pracy z dnia 12 lipca 2019, w części B i C akt osobowych (czyli związanych odpowiednio z zatrudnieniem i jego przebiegiem oraz z ustaniem stosunku pracy), nie powinno przechowywać się [...]

Lista wypłaconego wynagrodzenia w dokumentacji pracowniczej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej z 10.12.2018 roku, a dokładnie z § 6 pkt 3 (Dz.U. poz. 269), pracodawca powinien prowadzić dla każdego pracownika oddzielną kartę (listę) [...]

Jak długo trzeba przechowywać dokumentację dotyczącą chorób zawodowych?

Czas przechowywania dokumentacji dotyczącej chorób zawodowych, która nie stanowi dokumentacji pracowniczej w rozumieniu przyjętym po zmianach od 01.01.2019r., nie został wyraźnie określony w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, co potwierdził Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) w [...]

Istotne zmiany w ustawie o PPK

Od 1 lipca 2019 roku firmy zatrudniające ponad 250 pracowników, jako pierwsze, przystąpią do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Nowa instytucja stanowi duże wyzwanie dla przedsiębiorców zarówno pod kątem organizacyjnym, jak i finansowym. Założeniem ustawy [...]

Wpływ absencji na liczbę nadgodzin wg PIP i MRPiPS

Zgodnie z polskim prawem pracy, obowiązująca tygodniowa norma czasu pracy wynosi 40 godzin. Biorąc pod uwagę przepis z art. 131 Kodeksu Pracy, zgodnie z którym pracownik może przepracować średnio 48 godzin tygodniowo wraz z nadgodzinami, [...]

Przerwa na karmienie dziecka piersią, a ewidencja czasu pracy

Zgodnie z wytycznymi wynikającymi z § 6 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 roku dotyczącego dokumentacji pracowniczej (Dz.U. poz. 2369), wszelkie nieobecności usprawiedliwione i nieusprawiedliwione [...]

Kolejne zmiany w Kodeksie pracy od 4 maja 2019

W dniu 4 maja 2019r. weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia [...]

Jaki jest wpływ absencji na liczbę nadgodzin pracowników?

Kodeks pracy przewiduje, że osoba zatrudniona w Polsce może pracować 40 godzin w tygodniu. Do tego jednak możliwe jest doliczenie nadgodzin, za które każdy pracownik otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie. Problem pojawia się jednak, gdy pracownik weźmie [...]

Zmiany w prowadzeniu Akt Osobowych Pracownika

Od 1 stycznia 2019 roku weszło w życie nowe rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, dotyczące dokumentacji pracowniczej(źródło) Regulacje dotyczą m.in. zakresu liczby Akt Osobowych Pracownika. Dotychczasowe trzy części zostały zastąpione czterema. Cztery części [...]

Wypłata wynagrodzeń 2019 – co ulega zmianie?

Od 1 stycznia 2019 roku zmieniły się zasady dotyczące sposobów wypłacania pracownikom wynagrodzeń. Jest to związane z nowelizacją Kodeksu pracy z dnia 10 stycznia 2018 r., a dokładniej art. 86 § 3. Dotychczas za podstawową [...]

Danina solidarnościowa od 1 stycznia 2019 roku

Prezydent Polski podpisał ustawę dotyczącą tzw. daniny solidarnościowej, przeznaczanej na rzecz osób niepełnosprawnych. Rząd szacuje, że w ten sposób zbierze ok. 2 mld zł rocznie. Kto zostanie obciążony nowym podatkiem i na jakich zasadach będzie [...]

Elektroniczne zwolnienia lekarskie – jedyna forma L4 od 1 grudnia

Zgodnie z zapewnieniami Wojciecha Andrusiewicza - rzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – dotychczas ponad 56% zwolnień lekarskich było wystawianych w formie elektronicznej. Od soboty 1 grudnia stało się to wymogiem w przypadku każdego L4. Papierowe zwolnienia [...]

Prawo pracy – ważne zmiany od 22 listopada

Z dniem 22 listopada, na podstawie nowelizacji Kodeksu pracy, część z umów o pracę podpisanych na czas określony uległo przekształceniu w umowy stałe, zawierane na czas nieokreślony. Zmiany dotyczą osób zatrudnionych u danego pracodawcy przez [...]

Długość zmian w przedsiębiorstwie

Długość zmian w przedsiębiorstwie Czas pracy to jeden z czynników, który odgrywa istotną rolę w organizacji przedsiębiorstwa bądź instytucji. Obecnie 8-godzinny model należy już do przeszłości. Długości zmian są podyktowane takimi czynnikami jak: otoczenie biznesowe, [...]