Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące przechowywania
i prowadzenia akt osobowych pracownika. Zostały one zebrane w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie dokumentacji pracowniczej w §5 wskazuje, że w aktach osobowych pracownika, pracodawca przechowuje poświadczone przez pracowników do tego upoważnionych kopie lub odpisy dokumentów ubiegającego się o pracę lub zatrudnionego.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 sierpnia
2019 r. przepis ten dotyczy wszystkich dokumentów, w tym skierowań i orzeczeń lekarskich wykonanych podczas poprzedniego zatrudnienia.

Czyli w sytuacji, gdy pracownik zostanie skierowany na badania przez aktualnego pracodawcę, to przechowywane w aktach osobowych pracownika będą oryginały skierowania i orzeczenia. Jeśli natomiast będą mogły być wykorzystane badania z poprzedniego miejsca zatrudnienia, to nowy pracodawca przechowuje w aktach wyłącznie ich kopie.

Powyższe nie pokrywa się natomiast z nowymi przepisami Kodeksu pracy, które wskazują na konieczność zwrotu oryginalnych dokumentów pracownikowi, jeśli warunki wskazane
w skierowaniu odbiegają od tych, które występują na nowym stanowisku. Z braku precyzyjnych przepisów dotyczących tej kwestii można przyjąć, że w takim przypadku pracodawca nie oddaje oryginalnych badań i przechowuje je w aktach osobowych pracownika, lecz trudno rozstrzygnąć, jakie działanie pracodawcy będzie właściwe.