Pracownikom, którzy doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Decyzję o przyznaniu, odmowie oraz wysokości odszkodowania podejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w ciągu 14 dni licząc od daty otrzymania orzeczenia lekarza lub komisji lekarskiej decyzji o stanie zdrowia lub od daty wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Komu nie przysługuje jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej nie przysługują ubezpieczonemu, jeżeli wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez niego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez jego umyślne działanie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Świadczenia nie przysługują również ubezpieczonemu, który był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych.