Od 7 września 2019 roku weszły w życie ważne zmiany w Kodeksie pracy, tzw. nowelizacja prezydencka. Nowe przepisy mają na celu ułatwienie pracownikom realizacji ich uprawnień. Zmiany pojawiły się w zakresie m.in. mobbingu, dyskryminacji, świadectw pracy oraz prawa do urlopu dla najbliższego członka rodziny.

Mobbing

Zgodnie z treścią przepisu z art. 943§2 Kodeksu pracy, mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Nowelizacja zmieniła uprawnienia pracowników, którzy padli ofiarą mobbingu. Od dnia 7 września 2019r., pracownik będzie mógł dochodzić od pracodawcy odszkodowania, nie rezygnując z pracy. Dotychczas niemożliwe było dochodzenie swoich praw bez uprzedniego rozwiązania umowy. Wysokość odszkodowania nie może być niższa, niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

Dyskryminacja, a równe traktowanie

Nowe przepisy wprowadzające zmiany w Kodeksie pracy mają zwiększyć ochronę pracowników. Do tej pory mówiło się o dyskryminacji bezpośredniej lub pośredniej w szczególności ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Zgodnie z nowelizacją, katalog przyczyn dyskryminacji zostaje zniesiony co oznacza, że każde nierówne traktowanie, którego nie można uzasadnić obiektywnymi przyczynami, będzie mogło być uznane za dyskryminację.

Świadectwa pracy

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza dwie główne zmiany dotyczące świadectw pracy. Pierwsza z nich dotyczy terminu wydania świadectwa. Dotychczasowe określenie „niezwłocznie” zastąpiono konkretnym terminem – od dnia 7 września 2019r. świadectwa pracy mają być wydawane pracownikowi lub osobie przez niego upoważnionej najpóźniej ostatniego dnia zatrudnienia. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego albo doręcza je w inny sposób. Dodatkowo, pracownik może wystąpić do sądu pracy z powództwem o wydanie świadectwa pracy albo o wydanie orzeczenia zastępującego świadectwo w sytuacji, gdy pracodawca nie istnieje albo wystąpią inne przyczyny uniemożliwiające wydanie świadectwa przez pracodawcę. Termin dotyczący sprostowania świadectwa pracy zostanie wydłużony z 7 do 14 dni.

Prawo do urlopu dla najbliższego członka rodziny

Kodeks pracy przewiduje możliwość korzystania z urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego i rodzicielskiego przez członków najbliższej rodziny. Po nowelizacji, osoby te zostaną objęte ochroną przed zwolnieniem. Najbliższa rodzina będzie mogła także skorzystać z urlopu wypoczynkowego, bezpośrednio po wykorzystaniu świadczenia macierzyńskiego. W razie naruszenia przepisów wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, będą możliwe roszczenia przywrócenia do pracy oraz prawo do wynagrodzenia za czas pozostawania bez niej.