Zgodnie ze stanowiskiem ZUS, mając na względzie cele emerytalno – rentowe, zwolnienia lekarskie powinny być przechowywane 10 lub 50 lat, tak jak dokumentacja płacowa pracownika. Z kolei MRPIPS twierdzi, że taki obowiązek nie istnieje.

Stanowisko MRPIPS

W wydanym w dniu 18 lipca 2019r. stanowisku Resort przyjmuje, że co do zasady zwolnienia lekarskie są dokumentami, które obligują pracodawcę do usprawiedliwienia nieobecności pracownika w pracy (§ 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy). Niemniej jednak, nie wynika z tego obowiązek przechowywania zwolnień lekarskich przez okres 10 lat w dokumentacji pracowniczej.

Co na to ZUS?

Zgodnie ze stanowiskiem ZUS, zwolnienia lekarskie mają wpływ na ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, dlatego też dla celów emerytalno – rentowych dokumenty
te powinny być przechowywane 10 lub 50 lat (art. 125a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.). Wydane natomiast w dniu 23 lipca 2019r. stanowisko ZUS wskazuje, że możliwy jest także okres przechowywania wynoszący 5 lat, ale jedynie w celach rozliczenia składek
i zasiłków z ubezpieczenia społecznego.