Od początku 2019 roku wprowadzone zostały zmiany w zakresie przechowywania akt osobowych pracowników. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 roku dotyczącego dokumentacji pracowniczej, akta osobowe powinny składać się z czterech części. Dokumentacja dotycząca zajęć komorniczych z wynagrodzenia powinna być przechowywana w aktach osobowych w części B jako dokumenty dotyczące przebiegu zatrudnienia.

Akta osobowe pracowników

Zasady prowadzenia dokumentacji według przepisów z nowego rozporządzenia składają się z czterech części:

  • części A, w której powinny się znaleźć dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie,
  • części B – dokumentacja dotycząca nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia,
  • części C – dokumenty związane z rozwiązaniem albo wygaśnięciem stosunku pracy,
  • części D – dokumentacja dotycząca ponoszenia odpowiedzialności porządkowej przez pracownika lub określonej w innych przepisach.

Zajęcia komornicze z wynagrodzenia za pracę

Zgoda na potrącenia dobrowolne, a także dokumentacja związana z zajęciem komorniczym powinny być przechowywane w części B. W przypadku odejścia pracownika z pracy i kontynuowania procedury komorniczej oraz w przypadku, gdy nie udało się potrącić całości należności do czasu rozwiązania umowy, dokumentacja powinna się pojawić w części C. Według przepisów Rozporządzenia, chodzi tu o potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę.

Na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego pracodawca ma obowiązek przekazania komornikowi wysokości kwot egzekwowanych. Ponadto, na podstawie art. 882 §1 k.p.c., pracodawca powinien w ciągu tygodnia przedstawić zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za okres 3 miesięcy poprzedzających zajęcie za każdy miesiąc oddzielnie oraz jego dochodu z innych tytułów, a także podać kwotę i terminy, w jakich zajęte wynagrodzenie zostanie przekazane wierzycielowi.