W dniu 4 maja 2019r. weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, dotyczącej ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, ich swobodnego przepływu, a także uchylenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dyrektywy 95/46/WE). Ustawa ta została opublikowana w Dzienniku Ustaw na poz. 730 dn. 19 kwietnia 2019r. i zgodnie z prawem weszła w życie po 14 dniach od publikacji (tj. 4 maja 2019r.).

Ustawa ta wprowadza w życie kilka istotnych zmian dla pracodawców. Wspomniane zmiany w Kodeksie pracy od 4 maja obejmują:

  • nowe zasady dobrowolnego przekazywania danych przez kandydatów do pracy oraz samych pracowników;
  • obowiązek przejrzenia przynajmniej raz w roku dokumentacji funduszu socjalnego w zakresie konieczności późniejszego przechowywania dokumentów, które zostały zgromadzone w ramach wniosków o przyznawanie świadczeń z ZFŚS;
  • zmianę katalogu danych, których można zażądać od kandydata rekrutowanego do pracy – oświadczenie kandydata nie musi zawierać już imion rodziców czy adresu zamieszkania (zamiast niego pojawiają się dane kontaktowe przestawione przez kandydata);
  • usunięcie adresu zamieszkania przyszłego pracownika ze skierowań na wstępne badania oraz z umów o pracę;
  • wyłączenie możliwości monitorowania poprzez systemy monitoringowe pomieszczeń związkowych;
  • obowiązek uzyskania od związków zawodowych albo przedstawicieli pracowników zgody na monitoring pomieszczeń sanitarnych;
  • konieczność wydania nowych upoważnień dla osób przetwarzających dane wrażliwe, o których mówi art. 9 RODO.

Zgodnie z nowymi przepisami, pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie przedstawienia następujących danych osobowych: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia oraz kwalifikacji zawodowych, a także danych do kontaktu wskazanych przez rekrutowaną osobę, np. adresu e-mail lub numeru telefonu. Przedstawienia danych dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia oraz kwalifikacji zawodowych  pracodawca może żądać od kandydata tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku (art. 221§2 Kodeksu Pracy).