Zgodnie z wytycznymi wynikającymi z § 6 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 roku dotyczącego dokumentacji pracowniczej (Dz.U. poz. 2369), wszelkie nieobecności usprawiedliwione i nieusprawiedliwione oraz zwolnienia od pracy powinny być odnotowane w ewidencji czasu pracy. Bez znaczenia pozostaje tu kwestia zachowania bądź nie, prawa pracownika do wynagrodzenia.

Czy karmienie piersią należy ewidencjonować jako absencję?

Karmienie piersią w świetle prawa nie jest ani nieobecnością, ani zwolnieniem od pracy. Zgodnie z art. 187§1 Kodeksu Pracy, pracownica karmiąca piersią ma prawo do dwóch przerw w pracy wliczanych do jej czasu pracy. Czas przerwy nie musi zatem być wykazywany w ewidencji czasu pracy. Przerwy na karmienie piersią są w pełni płatne. W przypadku karmienia jednego dziecka długość każdej z przysługujących przerw wynosi 30 minut, natomiast pracownicy karmiącej więcej niż jedno dziecko należą się również dwie przerwy, ale po 45 minut każda. W przypadku, gdy karmiąca przepracuje 8 godzin, podczas których skorzysta z przerwy na karmienie dziecka, należy zarejestrować 8 godzin pracy, bez obowiązku wykazania absencji z tytułu przerwy na karmienie.

Czy każdej karmiącej pracownicy należy się przerwa na karmienie?

Nie. Przepis z art. 187§2 Kodeksu Pracy wskazuje, które pracownice nie są upoważnione do skorzystania z przerwy na karmienie piersią. Dla pracownic zatrudnionych na czas krótszy niż 4 godziny dziennie, przerwy na karmienie nie przysługują. Jeśli natomiast pracownica pracuje w wymiarze nieprzekraczającym 6 godzin dziennie, wówczas przysługuje jej tylko jedna przerwa na karmienie.

MRPiPS o ewidencji przerw na karmienie piersią w stanowisku z dnia 08 marca 2019r.

W myśl przepisu z art. 149 Kodeksu Pracy, pracodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika aby w sposób prawidłowy ustalić jego wynagrodzenie. W ewidencji należy określić m.in. wymiar zwolnień od pracy ze wskazaniem ich rodzaju, co ma wpływ na prawidłowe rozliczenie czasu pracy. Jako, że Kodeks Pracy nie definiuje przerwy na karmienie jako nieobecność, ani zwolnienie od pracy, nie wymaga się od pracodawcy rejestrowania czasu przerwy na karmienie w ewidencji czasu pracy.