Od 1 lipca 2019 roku firmy zatrudniające ponad 250 pracowników, jako pierwsze, przystąpią do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Nowa instytucja stanowi duże wyzwanie dla przedsiębiorców zarówno pod kątem organizacyjnym, jak i finansowym. Założeniem ustawy regulującej zasady Pracowniczych Planów Kapitałowych jest wspólne tworzenie oszczędności emerytalnych przez pracownika, pracodawcę i państwo.

Najnowsza nowelizacja Ustawy objęła zmianą w szczególności następujące zagadnienia:

Poprzez pojęcie osoby zatrudnionejnależy rozumieć także osoby przebywające na urlopie wychowawczym lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Wprowadzono maksymalny limit kwot możliwych do wpłacenia i dopłaceniana wszystkich rachunkach PPK uczestnika PPK do wysokości 50 000 dolarów amerykańskich według średniego kursu NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

Ustawa wprowadza także dodatkowe możliwości informowania uczestników PPKw  sposób zapewniający dostęp do systemu teleinformatycznego instytucji finansowej. W przypadku gdy będzie to niemożliwe, przekazanie takiej informacji może odbyć się
na wniosek uczestnika PPK w postaci papierowej.

Zmieniono również definicję wynagrodzenia, które stanowi podstawę obliczania wpłat
do PPK. Wpłaty te będą obliczane od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK bez zastosowania ograniczenia z art. 19 ust. 1 Ustawy. Dla osób, których podstawa wymiaru składek przekracza 30-krotność przeciętnego wynagrodzenia, oznacza to obowiązek obliczania wpłat do PPK także od nadwyżki ponad ten limit.

W sytuacji gdy wynagrodzenie jest płatne w terminie krótszym niż miesiąc, nie ma już obowiązku dokonywania wpłat do PPK w terminie do końca miesiąca, w którym wpłaty zostały pobrane.

Wprowadzono wobec podmiotów, w których liczba osób zapisanych do Pracowniczych Planów Emerytalnych spadła poniżej 25% stanu zatrudnienia, obowiązek zawarcia umów
o PPK
. Zniesiono również roczny okres ważności deklaracji w przypadku obniżenia wysokości wpłaty podstawowej.