Kodeks pracy przewiduje kilka sposobów rozwiązania umowy o pracę – na mocy porozumienia stron, oświadczenia jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, oświadczenia jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia lub też z upływem terminu, na jaki została zawarta. Ustawodawca w art. 30 § 5 Kodeksu Pracy uregulował obowiązek pracodawcy do zawierania w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia, pouczenia o przysługującym pracownikowi prawie odwołania się do sądu pracy.

Według stanowiska MRPiPS z dnia 20 stycznia 2020 r., obecnie przepisy prawa pracy nakładają na pracodawców obowiązek pouczenia o możliwości odwołania się do sądu pracy, jednak nie wymagają one wskazywania adresu sądu pracy. To pracodawca ostatecznie podejmuje decyzję, jaką treść będzie zawierało pouczenie w stosowanych przez niego dokumentach pracowniczych.

Dzięki takiemu rozwiązaniu ewentualne modyfikacje właściwości sądu pracy wynikające ze zmiany siedziby pracodawcy, ale także zmiany adresu sądu pracy nie będą wymagały przeredagowania wzorów pism używanych u danego pracodawcy. Taka regulacja prawna umożliwia pracodawcy wybór najlepszego dla siebie rozwiązania, co istotnie wpływa na pracę w działach kadrowych.