Nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca umów terminowych obowiązuje od 22 lutego 2016 r., a jednym z jej skutków było zniesienie umów na zastępstwo. Przepisy przejściowe dają jednak możliwość na uzupełnienie starych umów na zastępstwo, aby mogły się one nie wliczać do limitów umów terminowych oraz do maksymalnego okresu zatrudnienia na podstawie umów na czas określony wynoszącego 33 miesiące liczone od 22 lutego. W tym celu pracodawcy mają obowiązek uzupełnienia w ciągu 3 miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów starych umów o informacje, o których mowa w nowododanym do Kodeksu pracy art. 29 § 11. W umowie określa się zatem cel lub okoliczności takiego przypadku prze zamieszczenie informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie takiej umowy.

Niestety wydaje się, że uzupełnienie jest niezbędne, aby umowę nie wyłączyć z limitów ilościowego i czasowego dotyczących zatrudnienia na czas określony, mimo że w treści starych umów takie informacje i tak były zawarte.

Zgodnie ze stanowiskiem MRPiPS z 7 grudnia 2015 r. w sprawie uzupełnienia treści umowy terminowej o przyczynę niestosowania limitów uzupełnienie treści umowy o pracę powinno mieć formę prawną porozumienia stron. Resort pracy nie widzi podstaw do wręczania pracownikom w tym zakresie wypowiedzeń zmieniających warunki umowy o pracę.