Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy. Zmianie – wprowadzanej od 1 stycznia 2017 r. – ma ulec treść samego rozporządzenia oraz druk świadectwa pracy stanowiący załącznik do rozporządzenia.

W treści rozporządzenia wprowadzone zmiany spowodują, że zostaną uporządkowane zasady wydawania i dostarczania pracownikowi świadectw, a w tym zakresie ważną nowością jest możliwość dostarczenia go w innej formie niż osobiście i za pośrednictwem poczty, np. kurier czy goniec. Nowością jest także pojawienie się odpisów świadectw, które w pewnych sytuacjach pracodawcy będą musieli wystawiać zatrudnionym.

Główne zmiany w druku świadectwa pracy są związane natomiast z uprawnieniami rodzicielskimi, gdyż dodane zostaną aż 3 nowe punkty dotyczące tych zagadnień:

  • urlop ojcowski
  • urlop rodzicielski
  • urlop wychowawczy.

W każdym przypadku trzeba będzie wskazać wymiar wykorzystanego urlopu oraz ilość części, w których pracownik z niego korzystał. Przy urlopach rodzicielskim i wychowawczym trzeba będzie dodatkowo podać podstawę prawną ich udzielenia, a przy urlopie rodzicielskim ponadto ilość jego części wykorzystanych niebezpośrednio po urlopie macierzyńskim (tzw. odroczony urlop rodzicielski, który można wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat). Tylko urlop wychowawczy będzie jednak wpisywany zawsze i z całego okresu zatrudnienia, gdyż urlopy ojcowski i rodzicielski będą musiały być wpisane tylko w przypadku, gdy ze względu na wiek dziecka mogą być jeszcze wykorzystane u kolejnego pracodawcy.