Czy pracownikom zatrudnianym w trakcie okresu rozliczeniowego należy inaczej zapewniać odpoczynki tygodniowe?

Od lat dyskusyjne było, czy tydzień jest jednolity dla ogółu pracowników, gdyż wyznacza go pierwszy dzień okresu rozliczeniowego, czy też jego początek wyznacza dzień zatrudnienia nowego pracownika. W stanowisku z 19 lipca 2016 r. MRPiPS zakończyło ostatecznie dyskusję w tym zakresie przesądzając, że tydzień będzie indywidualnie wyznaczany dla pracowników przyjmowanych do pracy w trakcie okresu rozliczeniowego.

Swoiste okresy rozliczeniowe i indywidualne tygodnie

Resort rodziny i pracy uznał, że pracowników przyjmowanych do pracy w trakcie okresu rozliczeniowego obowiązuje swoisty okres rozliczeniowy trwający od dnia nawiązania stosunku pracy do zakończenia okresu rozliczeniowego obowiązującego ogół pracowników lub daną grupę zawodową, gdyby w firmie obowiązywało kilka różnych okresów rozliczeniowych. Tak więc kolejny okres rozliczeniowy takiego pracownika rozpoczyna się już w tym samym terminie, co pozostałych pracowników.

Konsekwencją praktyczną takiego rozumienia pojęcia okresu rozliczeniowego będzie także indywidualnie wyznaczony tydzień dla takiej części okresu rozliczeniowego, który może się różnić od tygodnia obowiązującego pozostałych pracowników, co w praktyce może oznaczać także konieczność innego wyznaczania takiemu pracownikowi odpoczynków tygodniowych.

Przykład:

U pracodawcy obowiązują 3-miesięczne okresy rozliczeniowe pokrywające się z kwartałami kalendarzowymi, a więc w 4-tym kwartale 2016 r. tygodnie trwają od soboty do piątku, gdyż pierwszy dzień okresu rozliczeniowego, czyli 1 października przypadał w sobotę. Dla pracownika przyjętego do pracy od 1 listopada tygodnie do końca grudnia będą liczone od wtorku do poniedziałku i to w takich przedziałach czasowych powinien być zapewniany 35-godzinny odpoczynek. 1 stycznia 2017 r. przypadnie w niedzielę i w 1-szym kwartale już dla wszystkich pracowników tydzień będzie trwał od niedzieli do soboty.

UWAGA!

Całkowicie inaczej tydzień definiują przepisy o czasie pracy kierowców, gdyż w ich przypadku tydzień pokrywa się z tygodniem kalendarzowym i ma sztywny charakter, gdyż trwa zawsze od godziny 00:00 w poniedziałek do godziny 24:00 w niedzielę.

 

PODSUMOWANIE

W firmie może obowiązywać kilka różnych długości tygodnia, trwających odpowiednio:

  • od poniedziałku do niedzieli dla zatrudnionych na stanowiskach kierowców, bez względu na datę przyjęcia do pracy,
  • od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach innych niż kierowcy, pracujących w firmie przez cały okres rozliczeniowy,

• od dnia rozpoczęcia pracy dla pracowników przyjmowanych do pracy w trakcie okresu rozliczeniowego.