Rozliczanie czasu pracy w podróżach służbowych pracowników zatrudnionych w zadaniowym i ruchomym czasie pracy.

W Kodeksie Pracy brak jest przepisu wskazującego sposób rozliczenia czasu pracy w podróży służbowej, ale orzecznictwo Sądu Najwyższego wypracowało w tym zakresie pewne reguły, które w praktyce stosuje większość pracodawców. Zgodnie z nimi do czasu pracy pracownika wlicza się zawsze czas wykonania zadania będącego celem podróży służbowej, a czas przejazdu w ramach podróży służbowej wlicza się do czasu pracy tylko w tej części, w której pokrywa się on z godzinami pracy zaplanowanymi na dany dzień w rozkładzie czasu pracy obowiązującym pracownika. Niestety powyższe zasady są nieadekwatne w przypadku pracowników zatrudnianych w systemie zadaniowym i w tzw. ruchomym czasie pracy, gdyż w obydwu tych przypadkach nie ma konkretnych (sztywnych) rozkładów czasu pracy.

Wyjaśnieniem powyższego problemu zajęło się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w stanowisku z 4 stycznia 2017 r. w odniesieniu do systemu zadaniowego oraz w stanowisku z 30 listopada 2016 r. w odniesieniu do ruchomego czasu pracy.

Zgodnie z pierwszym ze stanowisk kluczowe, jest czy podróż służbowa była uwzględniona w przydziale zadań na dany okres, czy jest zadaniem dodatkowym. Od tego bowiem resort uzależnia powstanie nadgodzin, przyjmując że jeśli podróż była wkalkulowana w zadania pracownika, to nie powstaną nadgodziny w wyniku jej odbycia, a gdy była dodatkowym zadaniem przydzielonym pracownikowi, to powinna zostać rozliczona jako praca w godzinach nadliczbowych w całości. Resort rodziny wskazuje, że odnośnikiem dla oceny w takim przypadku jest faktyczna możliwość zrealizowania przydzielonych zadań w ramach norm czasu pracy, tj. 8-godzinnej normy dobowej i przeciętnie 40-godzinnej normy tygodniowej.

W stanowisku z 30 listopada 2016 r. resort rodziny przyjmuje z kolei, że w odniesieniu do zatrudnionych w ruchomym czasie pracy znaczenie będzie miało, czy podróż służbowa zaczęła się w godzinach przewidzianych jako przedział rozpoczynania pracy (np. widełki od 7:00 do 9:00), czy wcześniej. W tym drugim przypadku czas przejazdu przed pierwszą godziną z widełek nie jest wliczany do czasu pracy, który liczymy od pierwszej godziny widełek, natomiast w drugim przypadku czas pracy rozliczamy od faktycznej godziny wyjazdu, która mieści się w ustalonym przedziale godzin, w trakcie którego pracownik miał rozpocząć pracę.