PIP ma ograniczone kompetencje w zakresie kontroli wypłacania minimalnej stawki godzinowej zatrudnionych na podstawie umów zlecenia lub umów o świadczenie usług, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Stawka ta nie dotyczy jednak umów o dzieło i w związku z powyższym od razu pojawiła się wątpliwość, czy inspektorzy pracy będą mieli uprawnienie kwestionować rodzaj zawartej umowy cywilnoprawnej. Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektoratu Pracy z 2 stycznia 2017 r. (GNP-364/306-4560-23-1/16PE/RP) PIP nie ma takowych uprawnień, a więc może kontrolować tylko umowy zlecenia i o świadczenie usług.

W tym samym stanowisku z 2 stycznia 2017 r. Główny Inspektorat Pracy potwierdził, że wykroczeniem, za które inspektorzy mogą stosować sankcje jest jedynie wypłacanie wynagrodzenia w wysokości niższej niż minimalna stawka godzinowa. Centrala PIP potwierdziła jednocześnie, że wykroczeniami nie są:
? nieustalenie w umowach zlecenia sposobu potwierdzania liczby godzin świadczonych usług czy wykonywania zlecenia,
? brak dokumentacji liczby godzin przepracowanych na podstawie umowy zlecenia w skali miesiąca,
? niewypłacanie wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu, mimo zawarcia umowy na dłuższy okres,
? rozliczanie się za wykonane usługi w innej formie niż pieniężna, np. deputaty lub barter, czyli rozliczenie ?usługa za usługę?, popularne w niektórych branżach,
? zaniżanie stawek z tytułu wykonanych usług, o ile zostanie wypłacona minimalna stawka za przepracowaną liczbę godzin, czyli np. wypłacenie wynagrodzenia za usługę po 13 zł za godzinę, mimo że ustalona stawka wynosiła np. 25 zł za godzinę,
? nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia czy o świadczenia usług.