Okresy rozliczeniowe czasu pracy w przypadku pracowników niepełnosprawnych

Czas pracy, jak reguluje Kodeks pracy, nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.
Okres rozliczeniowy jest to okres czasu, na który powinna być planowana praca pracownika, w taki sposób, aby zachowane zostały ochronne przepisy kodeksu pracy dotyczące czasu pracy. Długość okresu rozliczeniowego jest zależna od systemu pracy obowiązującego pracownika i wynosi od 4 tygodni do 12 miesięcy.

Zgodnie z ogólną definicją zawartą w art. 2 pkt 10 RehZawU, niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.
Przepisy RehZawU w art. 1 definiują osoby niepełnosprawne jako osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:

  • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności;
  • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów;
  • o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16. roku życia.
    Status osoby niepełnosprawnej jest więc równoznaczny z uzyskaniem jednego z wymienionych powyżej orzeczeń.

Okres rozliczeniowy przyjęty w danej firmie, stanowi ramy czasu pracy i to na jego podstawie, wyliczany jest wymiar czasu pracy pracownika.

Co do zasady okres rozliczeniowy w firmie nie może przekraczać 4 miesięcy. Pracodawcy na ogół stosują następujące okresy rozliczeniowe:

  • 1-miesięczne;
  • 2-miesięczne;
  • 3-miesięczne;
  • 4-miesięczne;
  • 12-miesięczne.

Okres rozliczeniowy określony w miesiącach, rozpoczyna się z początkiem pierwszego dnia i kończy się z upływem ostatniego dnia miesiąca danego okresu rozliczeniowego. To, jaki okres rozliczeniowy będzie obowiązywał w danej firmie, ustala zakładowa organizacja związkowa.  Długość okresu rozliczeniowego powiązana będzie z systemem czasu pracy, w którympracuje pracownik. W przypadku pracowników z niepełnosprawnością obowiązuje ich sztywna norma tygodniowa. W praktyce oznacza, że okres rozliczeniowy ich czasu pracy wynosi zawsze tydzień i w żadnym przypadku nie może być dłuższy.

Tygodniowa norma czasu pracy pracowników niepełnosprawnych jest zawsze sztywna bez względu na stopień niepełnosprawności. Różni się jedynie jej wielkość, gdyż pracownicy z lekkim stopniem niepełnosprawności mogą pracować sztywno 40 godzin w tygodniu,
a pracownicy z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności sztywno 35 godzin w tygodniu.

Mimo sztywnej normy i zakazu nadgodzin w praktyce może się zdarzyć, że dojdzie do pracy przekraczającej 35 godzin w tygodniu.
W takim przypadku od razu dochodzi do nadgodzin średniotygodniowych, gdyż norma jest sztywna. W związku z powyższym nie jest uzasadnione pozostawienie tych godzin do wypłaty na koniec okresu rozliczeniowego. Nadgodziny takie powinny być rekompensowane miesięcznie podobnie jak nadgodziny dobowe.

Autor: Sandra Wardecka