Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udostępnił na swoich stronach treść projektu rozporządzenia o dokumentacji pracowniczej po uzgodnieniach międzyresortowych, w którym dokonano kilkudziesięciu zmian. W dniu 30 października jest konferencja uzgodnieniowa tego projektu, co oznacza, że mogą się pojawić w nim jeszcze kolejne zmiany.

 

Główne zmiany polegają na tym, że:

  1. wydłużono z 6 do 12 miesięcy okres przejściowy na dostosowanie dokumentacji przez pracodawców do nowych wymagań,
  2. wprowadzono załącznik do rozporządzenia z wymogami co do jakości skanów w pdf,
  3. przyjęto, że część dotycząca kar porządkowych to będzie część D, a nie C akt osobowych,
  4. usunięto obowiązek archiwizowania kopii harmonogramów czasu pracy potwierdzonych przez pracowników,
  5. zniesiono obowiązek tworzenia kart ewidencji czasu pracy na okresy rozliczeniowe obowiązujące u pracodawców, można będzie zatem nadal prowadzić karty miesięczne,
  6. przyjęto, że odrębną dokumentacją będzie dokumentacja dotycząca urlopów wypoczynkowych,
  7. wprowadzono wprost obowiązek potwierdzania kopii dokumentów przechowywanych w aktach osobowych za zgodność z oryginałem.