Kiedy i w jakiej formie należy złożyć wypowiedzenie umowy o prace?

 

Zgodnie z przepisami prawa pracy każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę wykorzystując wypowiedzenie.


Okres wypowiedzenia jest to czas, jaki mija od momentu złożenia przez jedną ze stron wypowiedzenia umowy o pracę do chwili rozwiązania stosunku pracy.

Według wyroku Sądu Najwyższego z 24 marca 1999 r. (I PKN 631/98), który uznał, że wypowiedzenie umowy o pracę, złożone w innej formie niż pisemna, na przykład w formie ustnej, jest niezgodne z przepisami prawa pracy. Składając pracownikowi wypowiedzenie w formie ustnej, które jest niezgodne z przepisami prawa pracy, należy pamiętać, że ma on prawo odwołać się do sądu pracy. W sytuacji, w której pracownik odwoła się do sądu, wypowiedzenie umowy o pracę nie doprowadzi do jej zakończenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę złożone w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu jest równoznaczne z oświadczeniem woli złożonym na piśmie, czego nie można już powiedzieć o faksie czy mailu.

Od momentu wręczenia wypowiedzenia pracownikowi zaczyna się okres wypowiedzenia. W celu ustalenia prawidłowej daty zakończenia umowy należy wziąć pod uwagę długości okresów wypowiedzenia. Zależą one od rodzaju umów oraz od stażu pracy pracownika.

Okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony i nieokreślony
2 tygodnie jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy
1 miesiąc jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy
3 miesiące jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata

Okresy wypowiedzenia ustalone są w dniach roboczych, tygodniach oraz w miesiącach. W celu ustalenia daty zakończenia wypowiedzenia wskazane jest posiłkowanie się przepisami Kodeksu pracy oraz przepisami Kodeksu cywilnego.

Gdy okres wypowiedzenia umowy jest liczony w dniach, np. w przypadku umowy zawartej na okres próbny, jak wskazuje przepis art. 300 Kodeksu pracy, w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.

Jak wynika z art. 111 k.c. termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Przykład
Pracodawca w poniedziałek 06.01.2020 r. wręczył pani Janinie wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny. Pani Janina pracuje od poniedziałku do piątku, a okres wypowiedzenia wynosi 3 dni robocze, ponieważ umowa nie przekracza 2 tygodni. Okres wypowiedzenia jest liczony od wtorku 07.01.2020 r. i kończy się odpowiednio 09.01.2020 w czwartek.

Okres wypowiedzenie obejmujący tydzień lub miesiąc

Zgodnie z art. 30 § 21 k.p. okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

Przykład
Pani Iwona otrzymała wypowiedzenie umowy o pracę we wtorek 5 lutego 2020 r. Okres wypowiedzenia Pani Wandy wynosi 2 tygodnie, ponieważ jest zatrudniona na podstawie umowy na czas określony, która nie przekracza 6 miesięcy. Od złożenia 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia w środę muszą minąć dwa pełne tygodnie, a ostatnim dniem stosunku pracy będzie sobota, tzn. że wypowiedzenie złożone w środę 5 lutego upłynie 22 lutego 2020 r.

Pracodawca może wręczyć wypowiedzenie:

  • bezpośrednio pracownikowi, najlepiej w obecności świadka, który jest osobą postronną. Gdy pracownik odmówi zapoznania się z treścią wypowiedzenia, dobrze jest sporządzić krótką notatkę z tego zdarzenia;
  • za pośrednictwem poczty. W takim wypadku wypowiedzenie umowy o pracę wysyła się listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W przypadku doręczenia za pośrednictwem poczty termin wypowiedzenia należy liczyć od dnia odebrania pisma.