Zadaniowy system czasu pracy – podstawowe informacje

Zadaniowy system czasu pracy jest jednym z systemów czasu pracy wśród których wyróżniamy:

  • podstawowy – praca po 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu;
  • równoważny – praca może być przedłużona do 12 godzin i zrównoważona krótszym czasem pracy w innym dniu;
  • zadaniowy – pracodawca ustala z pracownikiem czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań;
  • przerywany – przewiduje jedną przerwę w ciągu doby, nie dłuższą niż 5 godzin;
  • skrócony –  skrócenie czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych;
  • weekendowy – na wniosek pracownika, praca świadczona jest tylko w piątki, soboty, niedziele i święta.

Zadaniowy czas pracy jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które wykonują zawód nie wymagający stałych godzin pracy. Pracownikowi daje on poczucie swobodnego dysponowania swoim czasem, a pracodawcę pozbawia obowiązku ewidencjonowania godzin jego pracy.

Jako, że w zadaniowym czasie pracy nie ma obowiązku ewidencjonowania godzin pracy, problematyczne wydaje się ustalenie i rozliczanie pracy wykonanej ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy. Lista obecności takiego pracownika, powinna zawierać tylko podpisy dokumentujące sam fakt świadczenia pracy w danym dniu.

Rozliczenie czasu pracy w nadgodzinach

Jeżeli obie strony ustalą, że określone zadanie wymaga więcej czasu niż zazwyczaj, to należy  ustalić ile godzin dłużej pracownik musi poświęcić na wykonanie zadania. O ile nie będzie możliwości oddania czasu wolnego, to wówczas pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie. Powiększone o stosowny dodatek 50% z tytułu przekroczenia normy dobowej i 100% z tytułu przekroczenia normy średniotygodniowej. Przepisy kodeksu pracy szczegółowo precyzują wobec jakich pracowników znajdzie on zastosowanie.

Zgodnie z art. 140 k. p. zadaniowy czas pracy można być wprowadzony w przypadkach uzasadnionych:

  • rodzajem pracy;
  • organizacją pracy;
  • miejscem wykonywania pracy.

Najczęściej zadaniowy czas pracy ma zastosowanie w przypadkach pracy koncepcyjnej, a więc takiej, która wymaga dużego wysiłku umysłowego i szczególnej koncentracji, np. praca projektanta, copywritera, rzecznika prasowego.

W odniesieniu do takich osób, pracodawca musi sprecyzować konkretne zadania, których wykonania oczekuje w określonym czasie. 

Na czym polega zadaniowy czas pracy?

Zadaniowy czas pracy polega na tym, że pracownik rozliczany jest z zadań, które ma do wykonania. Zadania te muszą być możliwe do wykonania w określonym czasie pracy, który wynosi 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo, przy zachowaniu przeciętnego 5-dniowego tygodnia pracy w okresie rozliczeniowym. Oznacza to, że jeżeli pracownik ma tydzień na wykonanie jakiegoś zadania, to może sobie dowolnie zaplanować czas pracy, między innymi pracując w domu lub w innym miejscu i w jednym dniu pracować dłużej, w innym krócej lub wcale. Nie jest to udokumentowane w ewidencji czasu pracy, gdyż wg kodeksu pracy w zadaniowym czasie pracy nie ma takiego obowiązku. Jeżeli zadania nie są możliwe do wykonania w ramach kodeksowego czasu pracy, pracownikowi należą się nadgodziny.

Jeżeli jesteś zainteresowany rozliczaniem czasu pracy w systemie temu dedykowanym, zapraszamy do kontaktu. 

 

Autor: Sandra Wardecka