Wymiar wynagrodzenia chorobowego

Podstawę wymiaru wynagrodzenia stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Oznacza to, że należy uwzględniać konkretne miesiące poprzedzające zwolnienie lekarskie, bez względu na to kiedy nastąpiła wypłata wynagrodzenia.

Należy również pamiętać, że przyjęty przychód należy pomniejszyć o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracownika, które wynoszą 13,71%.

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.
Do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego wchodzą co do zasady wszystkie składniki, które stanowią podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, czyli przede wszystkim:

  • płaca zasadnicza;
  • premie i nagrody uzależnione od indywidualnych wyników;
  • dodatki funkcyjne i stażowe;
  • wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i nocne;
  • wynagrodzenie urlopowe. 

W przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy, podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenia za pełne miesiące ubezpieczenia. Z podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy wyłączyć składniki niezależne od oceny pracownika, które pracownik otrzymuje pomimo niezdolności do pracy.
Są to m.in:

  • nagrody za ukończenie przez pracownika szkoły/studiów;
  • koszt wynajmu przez pracownika mieszkania finansowany przez pracodawcę;
  • bony lub wypłaty w gotówce przyznawane w jednakowej wysokości, lub zgodnie z ustalonym wskaźnikiem procentowym wszystkim pracownikom, lub grupom pracowników z okazji świąt czy innych okoliczności;
  • nagrody z okazji ślubu pracownika czy urodzenia się dziecka pracownika.

Podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego nie stanowią także składniki niezależne od indywidualnego wkładu pracy, ale uzależnione od wyników pracy zespołu pracowników, które są wypłacane pomimo niezdolności pracownika do pracy. Do podstawy wynagrodzenia chorobowego nie wlicza się składników, których wypłaty zaprzestano i pracownik nie ma do nich prawa w chwili wypłaty świadczenia chorobowego. Jeżeli w okresie, z którego liczona jest podstawa lub w miesiącu zachorowania pracownikowi został zmieniony wymiar czasu pracy, to podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy.

Wszystkie składniki wyłączane z podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego w trakcie trwania stosunku pracy, po zakończeniu umowy o pracę będą wliczone do podstawy wymiaru. W związku z tym pracodawca wypełniając zaświadczenie ZUS Z-3 po ustaniu zatrudnienia, ma obowiązek wykazać wszystkie składniki wynagrodzenia.

Wynagrodzenie chorobowe – jak wyliczyć?

Od wynagrodzenia będącego podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe, należy odliczyć potrącone przez pracodawcę składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe, czyli od kwoty wynagrodzenia brutto należy odjąć sumę procentu powyższych składek.

Za jeden dzień niezdolności do pracy pracownikowi przysługuje 1/30 część podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego.

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca ustala się, dzieląc płacę zasadniczą przez 30 (bez względu na faktyczną liczbę dni kalendarzowych w danym miesiącu), a następnie tę wartość należy pomnożyć przez liczbę dni kalendarzowych zwolnienia lekarskiego. Otrzymany wynik należy odjąć od płacy zasadniczej. W ten sposób wyliczona kwota stanowi wynagrodzenie pracownika za przepracowaną część miesiąca.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany rozliczaniem czasu pracy w systemie temu dedykowanym, zapraszamy do kontaktu.

 

 

Autor: Sandra Wardecka