Z dniem 22 listopada, na podstawie nowelizacji Kodeksu pracy, część z umów o pracę podpisanych na czas określony uległo przekształceniu w umowy stałe, zawierane na czas nieokreślony. Zmiany dotyczą osób zatrudnionych u danego pracodawcy przez okres co najmniej 33 miesięcy. Na czym polegają i jakie rezultaty niosą za sobą nowe przepisy?
W pierwszej kolejności należy wspomnieć nieco szerzej o tzw. limicie 33/3, ustanowionym w ramach nowelizacji Kodeksu pracy przez prezydenta RP, w roku 2015. Zgodnie z jego założeniami, od 22 lutego 2016 roku strony nie mogą zawierać ze sobą okresowych umów o pracę, których łączny czas trwania przekroczyłby 33 miesiące. Ponadto, łączna liczba takich umów – niezależnie od sumarycznego okresu ich trwania – musi zamykać się w trzech. W przypadku chęci dalszej współpracy pracodawca i pracownik zmuszeni są podpisać umowę na czas nieokreślony.
Jak łatwo policzyć od 22 lutego 2016 roku do 22 listopada 2018 roku mijają dokładnie 33 miesiące. Stąd właśnie ten dzień przypada jako faktyczny moment wejścia w życie postanowień nowelizacji.

Czy są jakieś wyjątki?

Znowelizowane przepisy prawa pracy pozwalają zwiększyć okres trwania umowy zawieranej na czas określony ponad maksymalny limit, w przypadku gdy:

  • dana osoba zatrudniana jest w ramach zastępstwa, podczas usprawiedliwionej nieobecności innego pracownika
  • praca ma charakter sezonowy lub dorywczy
  • określone stanowisko ma być piastowane przez okres kadencji
  • pracodawca przedłoży obiektywne przyczyny, które leżą po jego stronie

W kontekście wyjątków od limitu 33/3 kluczowym czynnikiem jest to, aby zawarcie umowy służyło zaspokojeniu faktycznego czasowego zapotrzebowania oraz żeby w ramach tego zakresu przekroczenie limitu było niezbędne, wziąwszy pod uwagę wszystkie okoliczności zatrudnienia.

Ocena dokonanych zmian

Zdaniem wielu ekspertów znowelizowane prawo pracy ma szanse ustabilizować sytuację pracowników, którzy przez ostatnie 33 miesiące zatrudnieni byli na podstawie umów na czas określony. Biorąc pod uwagę cechy, którymi charakteryzuje się rynek pracy w Polsce, zmiany te nie powinny okazać się również szczególnie dotkliwe dla samych pracodawców.
Czy faktycznie mamy do czynienia z dużą zmianą? Niekoniecznie. Warto zauważyć, że w obecnych czasach pracodawcy, nawet bez odgórnego przymusu, dość chętnie zawierają umowy na czas nieokreślony. Jest to dla nich narzędzie, które umożliwia wytworzenie silnej więzi pomiędzy pracownikami a firmą.