Polski Ład – zmiany w PIT i składce zdrowotnej

Pakiet zmian podatkowych przewidzianych w Polskim Ładzie jest już po podpisie Prezydenta. Oznacza to, że od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy będą prowadzili swoje firmy w nowej rzeczywistości podatkowej. 

Polski Ład zawiera wiele ważnych zmian dla przedsiębiorców. Jedna z nich dotyczy wysokości składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą – będzie ona uzależniona od wybranego sposobu opodatkownia. Inną rewolucyjną zmianą są przepisy o podatku od przychodu wielkich korporacji. 

Zmiana kwoty wolnej i progu podatkowego

Kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 PLN zostanie wprowadzona dla wszystkich podatników rozliczających dochody według progresji. Obecnie kwota wolna progresywnie maleje i nie obejmuje już osób z dochodem powyżej 127 000 PLN rocznie. 

Stawka 32% będzie obowiązywać od dochodów powyżej 120 000 PLN rocznie. Obecnie jest to 85 528 PLN.

Likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku 

Obecnie składka zdrowotna jest w większości odliczalna od podatku dochodowego (składka w wysokości 9% podstawy obliczania jest odliczalna od podatku w wysokości 7,75% podstawy obliczania, stąd tylko 1,25% podstawy obliczania składki obecnie pokrywane jest z dochodu osoby fizycznej). W wyniku planowanych zmian składka zdrowotna przestanie być odliczalna od podatku dochodowego. To zmiana systemowa i dotknie wszystkich podlegających obowiązkowi opłacania składki – tak więc zarówno pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców, ale również emerytów. W przypadku pracowników wprowadzono specjalne rozwiązanie niwelujące skutki braku odliczania składki. Jednakże będzie ono miało zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do osób uzyskujących roczne przychody ze stosunku pracy poniżej kwoty 133 692 PLN. W przypadku tych osób, które tej ulgi nie będą mogły zastosować, zmiana wpłynie na zwiększenie obciążeń podatkowych. 

 Zmiany zasady obliczania składki zdrowotnej w przypadku przedsiębiorców

Składka zdrowotna przedsiębiorców będzie obliczana od dochodu w przypadku przedsiębiorców rozliczających PIT według zasad ogólnych lub 19% stawki podatkowej, a to, co do zasady, spowoduje podniesienie kosztów obowiązkowych obciążeń publicznoprawnych. Zmiana zasad obliczania składki zdrowotnej wpłynie też na nowe obowiązki w zakresie raportowania składki dla przedsiębiorców (roczne wyliczenie finalnej składki). 

Obniżenie stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Projekt zakłada obniżenie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla osób wykonujących określone zawody medyczne do 14% oraz dla niektórych przychodów związanych ze świadczeniem wskazanych usług w obszarze IT do 12% (wcześniej 15%).

Składka zdrowotna od wynagrodzeń członków zarządów

Projekt wprowadza obowiązek opłacania składek zdrowotnych od wynagrodzeń osób powoływanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania (dotychczas takie wynagrodzenia nie podlegały obowiązkowi opłacania składki zdrowotnej).

Dodatkowe obciążenia dla pracodawców w przypadku nielegalnego zatrudniania pracowników 

Wprowadzane są rozwiązania, które mają na celu zmniejszenie tzw. szarej strefy w zakresie zatrudniania pracowników. Cel ma zostać osiągnięty poprzez przypisanie pracodawcy przychodu w związku z nielegalnym zatrudnieniem pracownika lub niewykazaniem w prawidłowej wysokości przychodów ze stosunku pracy a także wprowadzenie pełnej odpowiedzialności pracodawcy za podatek oraz składki ZUS(z jednoczesnym wyłączeniem odpowiedzialności pracownika za te zobowiązania).

Zmiana zasad opodatkowania prywatnego użytkowania samochodu służbowego

Określono nowe zasady opodatkowania prywatnego użytku samochodów służbowych, które w przypadku samochodów elektrycznych oraz samochodów o mocy silnika do 60 kW będą prowadziły do rozpoznania przychodu w kwocie 250 PLN miesięcznie.
W przypadku pozostałych samochodów przychód będzie wynosił 400 PLN miesięcznie.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany rozliczaniem czasu pracy w systemie temu dedykowanym, zapraszamy do kontaktu.

 

Autor: Sandra Wardecka