Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem strony przez Intraworq Sp. z o.o. na portalu LinkedIn na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), tzw. RODO.

1)      Administrator danych osobowych

Administratorem  Państwa danych osobowych jest Intraworq Sp. z o.o. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa (dalej Administrator”).

Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować poprzez e-mail: rodo@intraworq.com lub korespondencyjnie pod ww. adresem siedziby Administratora.

Administrator  powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), do którego można się zwracać w sprawach dotyczących danych osobowych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest za pomocą wiadomości e-mail iod@intraworq.com lub za pomocą poczty tradycyjnej wysyłając korespondencje na poniższy adres: Inspektor Ochrony Danych IntraworQ Sp. z o.o. Rondo ONZ 1, 00-123 Warszawa lub Biuro operacyjne: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

2)      Kategorie osób, których dane są przetwarzane oraz zakres przetwarzanych danych

a)      Administrator przetwarza dane osób, które:

i)        odwiedziły stronę Administratora;

ii)      weszły w interakcje z Administratorem;

iii)    opublikowały lub przesłały dane poprzez usługi oferowane przez portal Linkedin (np. wypełniły formularze, odpowiedziały na ankiety, przesyłały CV);

b)      Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych: imię, nazwisko, wizerunek oraz inne dane identyfikacyjne udostępnione przez Państwa publicznie na profilu utworzonym w portalu Linkedin (m.in. dane adresowe, kontaktowe np. adres e-mail, telefon oraz dane o wykształceniu, stażu pracy, uprawnieniach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także dane statystyczne, dotyczące osób odwiedzających stronę, gromadzone dzięki  plikom cookies.

3)      Cele i podstawy przetwarzania

a)      Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:

i)        na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na:

(1)   prowadzeniu strony pod nazwą Intraworq Sp. z o.o. na portalu LinkedIn, na warunkach oraz na zasadach określonych przez portal LinkedIn i informowania za jej pomocą o aktywności Administratora, promowaniu wydarzeń, marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu LinkedIn (komentarze, wiadomości);

(2)   prowadzeniu statystyk (poprzez analizę danych na temat aktywności użytkowników strony);

(3)   ewentualnym ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

ii)      na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);

iii)    na podstawie wymogów ustawowych w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

iv)    w celu prowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy u Administratora:

(1)   w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy, podstawą prawną jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dotyczy to takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy. Jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, dotyczy to również informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Obowiązek prawny spoczywający na Administratorze obejmuje również te dane, których podanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

(2)   w przypadku podania przez kandydata do pracy danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dotyczy to wszelkich danych podanych przez kandydata do pracy w życiorysie (CV), liście motywacyjnym bądź udostępnionych w trakcie rozmów kwalifikacyjnych.

4)      Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych będą mieć:

a)      upoważnieni pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (m.in. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;

b)      inni Użytkownicy portalu LinkedIn (z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących stronę, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez  Użytkowników są jawne);

c)      organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

d)      właściciel portalu LinkedIn na zasadach dostępnych pod adresem  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy

5)       Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6)       Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

a)      dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;

b)      dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;

c)      dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń;

d)      dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku dodatkowo wyrażonej zgody na wykorzystanie danych w celach przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane przez okres 9 miesięcy.

7)      Prawa

Przysługuje Państwu prawo:

a)      żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

b)      cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

c)      do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w związku z Państwa szczególna sytuacją;

d)      do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa;

8)      Informacje o źródle danych

Państwa dane osobowe Administrator uzyskuje z portalu LinkedIn, Państwa publicznego profilu.

9)       Pozostałe informacje

a)      Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

b)      Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

 Dodatkowo Intraworq Sp. z o.o. wskazuje, iż wraz z LinkedIn Ireland Unlimited Company pełnią funkcję współadministratorów w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk. Więcej na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony znajdą Państwo pod linkiem: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum