Co powinien zawierać regulamin pracy ?

Dla każdego pracownika, ale też i dla pracodawcy, regulamin zakładu pracy stanowi jedno ze źródeł prawa pracy. Co ważne, w dokumencie nie mogą się znaleźć zapisy mniej korzystne dla pracowników niż te zawarte w kodeksie pracy.

Wprowadzenie regulaminu jest obligatoryjne dla wszystkich pracodawców, którzy zatrudniają więcej niż 50 osób. Przy mniejszej liczbie pracowników regulamin nie będzie obowiązkowy, ale zakład pracy musi każdemu zatrudnionemu udzielić pisemnej informacji nt.: norm czasu pracy, długości wypowiedzenia, częstotliwości wypłat wynagrodzenia itp.
Z postulatem stworzenia regulaminu pracy może też wystąpić zakładowa organizacja związkowa. Wówczas, jeśli pracowników jest mniej niż 50, ale jednocześnie więcej niż 20, pracodawca będzie zobligowany do zredagowania regulaminu.

Do najważniejszych zagadnień, opisywanych w regulaminie, należą:

  • organizacja pracy, warunki przebywania na terenie zakładu w trakcie pracy, a także po jej zakończeniu;
  • narzędzia i materiały, w które pracodawca wyposaża pracowników, w tym m.in. środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze;
  • systemy i rozkłady czasu pracy, a także okresy rozliczeniowe;
  • pora nocna;
  • wynagrodzenie – miejsce, termin, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia;
  • prace dozwolone i wzbronione pracownikom młodocianym oraz kobietom;
  • obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania obecności w pracy oraz usprawiedliwienia nieobecności w pracy

Regulamin pracy ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. Gdy u danego pracodawcy nie działa organizacja związkowa, regulamin ustala pracodawca.

Wejście w życie regulaminu pracy ma miejsce po upływie 2 tygodni od daty przekazania go do wiadomości pracownikom. Każda nowo zatrudniona osoba powinna zostać zapoznana z treścią regulaminu przez pracodawcę, zanim rozpocznie ona pracę na danym stanowisku.

Autor: Sandra Wardecka