Z początkiem 2016 roku wchodzą w życie zmiany w Kodeksie pracy. Mają one na celu uporządkowanie kwestii urlopów związanych z rodzicielstwem poprzez m.in. likwidację dodatkowego urlopu macierzyńskiego, sposobu wykorzystania urlopów rodzicielskich oraz łączenia ich z pracą, zwiększenie uprawnień przysługujących ojcom czy ujednolicenie zasad wypłacania zasiłku macierzyńskiego. Zmiany dotyczą również art. 188 Kodeksu pracy. Możliwe będzie wykorzystanie corocznego zwolnienia od pracy w związku z wychowywaniem przynajmniej jednego dziecka w wieku do 14 lat nie tylko w dniach (2 dni), ale także w godzinach (16 godzin).

Nowym ograniczeniom będą podlegały również zasady zawierania umów na czas określony (maksymalnie do 3 umów przy zachowaniu 33-miesięcznego limitu czasowego).

Na te zmiany nie jest gotowa większość systemów HR. Zatem System WTMS-ONE PlanQ będzie jednym z nielicznych, w którym nowe regulacje będą uruchomione od momentu ich wejścia w życie.

Serdecznie zapraszamy na szkolenia, organizowane przez IntraworQ Sp. z o.o, których przedmiotem będą m.in. wyżej opisane zmiany.