Do początku 2019 roku diety, które pracodawca wypłacał pracownikom w związku z odbyciem podróży służbowej, nie mogły być poddane egzekucji alimentacyjnej. Jednak sytuacja ta zmieniła się 11 stycznia obecnego roku, kiedy w życie weszła ustawa z 06.12.2018 r. dotycząca zmian niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Nowe brzmienie przepisów dotyczy wszystkich pracowników objętych obowiązkiem wypłacania alimentów i uczestniczących w delegacjach krajowych lub zagranicznych. Zmiany najbardziej odczują osoby pracujące w branży transportowej, dla których diety stanowią zwykle najważniejszy element wynagrodzenia.

Diety za podróże służbowe a alimenty

Dotychczas diety nie mogły zostać zajęte przez komornika w związku z uregulowaniem kwestii alimentacyjnych. Od 11 stycznia 2019 roku komornik może jednak zająć połowę diety i przekazać ją dzieciom pracownika lub innym osobom uprawnionym do uzyskania świadczeń. Środki odzyskane w ten sposób będą mogły też zostać przekazane do Funduszu Alimentacyjnego, jeśli dany pracownik wcześniej nie wywiązywał się z nałożonego na niego obowiązku i zaległości były pokrywane z budżetu państwa. Pozostałe 50% diety jest wolne od egzekucji. Co ważne, ustawa dopuściła możliwość zajęcia komorniczego diet wyłącznie w celu pozyskania środków na świadczenia alimentacyjne. Długi powstałe z innych tytułów nie mogą stanowić podstawy do podjęcia egzekucji. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poprzez zmiany obowiązujące od 11 stycznia tego roku chciało zakończyć proceder ukrywania wynagrodzenia w kosztach związanych z podróżami służbowymi.

Pozostałe świadczenia z podróży służbowej a egzekucja alimentów

Chociaż komornik może zająć 50% diety w celu pokrycia obowiązków alimentacyjnych, podobną egzekucją nie mogą zostać obciążone inne świadczenia, które również są związane z delegacją. Wolne od zajęcia komorniczego są więc zwroty uzyskane m.in. za zakwaterowanie (np. nocleg w hotelu) oraz transport (np. powrót do firmy lub przejazdy w miejscu docelowym podróży służbowej). W tym zakresie ustawa z 6 grudnia 2018 roku (a wdrożona w życie 11 stycznia bieżącego roku) nie wprowadziła żadnych zmian. Zarówno Ministerstwo Sprawiedliwości, jak i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprezentowały w tej sprawie jednakowe stanowisko. Resorty zgodnie w nim przedstawiły, że wyżej wymienione świadczenia, a także inne, odpowiednio udokumentowane zwroty związane z podróżami służbowymi nie podlegają egzekucji alimentacyjnej.