Praca w porze nocnej a dodatkowe wynagrodzenie

Pora nocna obejmuje osiem godzin między 21:00 a 7:00. Pracodawca wskazuje porę nocną w regulaminie zakładu pracy. Jeżeli nie jest zobowiązany do wydania regulaminu, przekazuje pracownikowi w formie pisemnej informację dodatkową o warunkach zatrudnienia. Praca w porze nocnej może mieć dowolny układ godzin z zastrzeżeniem, że musi się zawierać w przedziale między godzinami 21:00 a 7:00 i obejmować co najmniej osiem kolejnych godzin. Pora nocna nie musi zostać wyznaczona dla każdego pracownika w sposób identyczny. W przypadku niewyznaczenia w zakładzie 8 godzin trwania pory nocnej, wszystkie 10 godzin przypadających od 21:00 do 7:00 traktowane są jako godziny nocne.

Pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej trzy godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, jest pracującym w nocy.

Czas pracy pracującego w nocy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, jeżeli wykonuje prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym.
Powyższe nie dotyczy:

  • pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy;
  • przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia i zdrowia ludzkiego oraz ochrony mienia.

Na pisemny wniosek pracującego w porze nocnej pracodawca informuje właściwego okręgowego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy.

Rekompensata za pracę w porze nocnej

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę w wysokości 20% stawki godzinowej.  Dodatek za pracę w porze nocnej należy się nawet za jedną godzinę takiej pracy. Sposób obliczenia dodatku za jedną godzinę pracy w porze nocnej uregulowano w rozporządzeniu w Kodeksie pracy. Zgodnie z postanowieniami § 4b ww. rozporządzenia przy ustalaniu dodatkowego wynagrodzenia przysługującego za pracę w porze nocnej minimalne wynagrodzenie za pracę dzieli się przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

Ustalenie wysokości stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę następuje poprzez podzielenie miesięcznego wynagrodzenia minimalnego przez liczbę godzin wynikających z wymiaru czasu pracy pracownika. Wymiar czasu pracy w danym miesiącu ustala się mnożąc liczbę pełnych tygodni przypadających w danym miesiącu przez 40 godzin i poprzez dodanie do otrzymanego wyniku iloczynu 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca danego miesiąca kalendarzowego, które są dla pracownika dniami pracy.

Po wyliczeniu stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, dodatek za pracę w porze nocnej oblicza się jako 20% tej stawki za każdą przepracowaną godzinę w porze nocnej.

Przykład

Pracownik pracował w porze nocnej w wymiarze 18 godzin w lutym 2021 r.
W lutym stawka za godzinę pracy w porze nocnej wynosi 3,50 zł. W związku z tym dodatek za pracę w porze nocnej wynosi 63 zł brutto (3,50 zł x 18 godzin). Natomiast w
ysokość dodatku za jedną godzinę pracy w nocy będzie więc różna w poszczególnych miesiącach, gdyż zależy od wymiaru godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

Kiedy praca w porze nocnej jest zabroniona? 

Niektóre grupy pracowników objęte są  zakazem świadczenia pracy w nocy. W niektórych przypadkach praca w nocy możliwa jest za zgodą pracownika lub po wyrażeniu zgody przez lekarza.
Praca w porze nocnej zabroniona jest dla:

  • kobiet w ciąży;
  • pracowników opiekujących się dzieckiem do 4 lat – bez ich zgody;
  • młodocianym pracownikom;
  • pracowników niepełnosprawnych – bez zgody lekarza sprawującego opiekę. 

 

Jeżeli jesteś zainteresowany rozliczaniem czasu pracy w systemie temu dedykowanym, zapraszamy do kontaktu. 

 

Autor: Sandra Wardecka