KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W REKRUTACJI

Informujemy, że aplikując na niniejsze ogłoszenie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w zakresie niewskazanym w przepisach prawa pracy przez IntraworQ Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-124 Warszawa) przy Rondzie ONZ 1 (zwany dalej „Administratorem”), w celu udziału w prowadzonym procesie rekrutacyjnym. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu do Administratora na adres e-mail: rodo@intraworq.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli chciałby Pani/Pan aby przesłane CV było brane pod uwagę również w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o wyrażenie zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez IntraworQ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-124 Warszawa) przy Rondzie ONZ 1, w celu udziału w przyszłych  procesach rekrutacyjnych przez okres 9 miesięcy od momentu zgłoszenia swojej kandydatury”

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi z zasadami przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora.

Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach postępowania rekrutacyjnego:

 1. Administratorem danych osobowych jest IntraworQ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
  w Warszawie (00-124 Warszawa) przy Rondzie ONZ 1 (dalej Administrator lub Spółka).
 2. Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy adresu e-mail: rodo@intraworq.com.
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@intraworq.com.
 4. Administrator oświadcza, że przetwarza dane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności
  w sposób zgodny z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej RODO).
 5. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko oferowane
  w Spółce i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na stanowisku określonym w ofercie pracy, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy.
 6. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:
 • w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy, podstawą prawną jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dotyczy to takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy.
  Jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, dotyczy to również informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Obowiązek prawny spoczywający na Administratorze obejmuje również te dane, których podanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 • w przypadku podania przez kandydata do pracy danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda kandydata
  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dotyczy to wszelkich danych podanych przez kandydata do pracy w życiorysie (CV), liście motywacyjnym bądź udostępnionych w trakcie rozmów kwalifikacyjnych.

  Administrator wskazuje, że podanie przez kandydata danych osobowych wskazanych w pkt. 1) powyżej jest obowiązkowe w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy. Ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacji
  Podanie przez kandydata danych osobowych wskazanych w pkt. 2) powyżej jest dobrowolne. Administrator oświadcza, że brak podania takich danych nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

 1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:
 • upoważniony do tego personel Administratora,
 • podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora dla wypełnienia celów, dla jakich dane te są zbierane (w szczególności podmioty dostarczające rozwiązania IT oraz świadczące usługi IT i wsparcia technicznego). Podmioty te muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym
  do realizacji spoczywających na nich zadań,
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierze Pani/Pan udział. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 9 miesięcy od momentu zgłoszenia kandydatury (wysłania CV).
 2. Administrator oświadcza, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych; prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo do przenoszenia danych (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz dane przetwarzane
  są na podstawie zgody lub w związku z umową);
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co dotyczy danych przetwarzanych przez Administratora w oparciu o wyrażoną przez Pani/Pana zgodę (zgodnie
  z informacją zawartą w pkt. 3 ppkt. 2 niniejszej informacji). Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu
  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji,
  w tym profilowania.